Сертифициране на дигиталните меки умения

Резултати от проекта

По време на жизнения цикъл на проекта консорциумът ще постигне следните резултати:

1

МОДЕЛ НА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, който интегрира:

  • знания и ноу-хау, свързани със съзнателното използване на новите цифрови технологии;
  • широк набор от междуличностни умения, необходими за ефективна работа в нов контекст;
  • умения, свързани с концепцията за е-лидерство, т.е. способността да водиш хора и организации в настъпващите промени.

2

УСЛУГА ЗА САМООЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (ПЛАТФОРМА ЗА САМООЦЕНКА), насочени към оценка на уменията, включени в модела, достъпни за ученици, участващи в ПОО, и работници, които се интересуват от процеси на преквалификация и актуализиране (продължаващо образование). За първите самооценката ще бъде възможност да придобият пълна представа за тяхното реално ниво на подготовка за един силно дигитализиран свят на работа; за втория ще представлява солидна препратка към измерението по реалистичен начин техните действителни пропуски в уменията и ще могат да планират професионалното си развитие. SAP C-DISK е иновативен с това, че е в състояние да предостави персонализирана обратна връзка и за трите области на компетентност, осигурени от модела – технологични, меки умения и електронно лидерство – въз основа на които да се калибрират персонализирани пътеки на обучение въз основа на началното ниво.

3

ПАКЕТ ОТ ИНОВАТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (СМЕСЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБУЧЕНИЕ), всеки от които е придружен от макро и микродизайн, учебни материали и насоки за учители, намалени във връзка с типа цел (учащи се и работници) и проектирани в модулна логика, за да бъдат осъществени гъвкаво върху основата на нуждите на различните потребители.

4

УСЛУГА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ, процес на окончателно сертифициране на придобитите умения въз основа на резултатите от обучението и точно определени критерии за измерване, като се използва отворената система за значки (иновативно експериментиране на системата за микрокредити), която ще представлява нещо като „лиценз“, способен да насърчава мобилност на работниците на пазара на труда и улесняване на прехода на учениците, идващи от курсове за професионално образование и обучение, към този.

Новини и дейности

Бъдете в крак с най-новите разработки и събития от проекта C-DISK, докато работим за насърчаване на дигитална компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила. От конференции и уебинари до програми за обучение и инициативи за сертифициране, ние се ангажираме да създадем динамична общност, фокусирана върху справяне с предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера.

Introducing the C-DISK Project's First Newsletter May 2023
Новини

Представяне на първия бюлетин на проекта C-DISK: май 2023 г

Ние сме развълнувани да обявим публикуването на първия бюлетин от проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Проектът C-DISK: Навигиране...

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development
Новини

Насърчаване на цифрова компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила

ASFOR – в сътрудничество с ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – участва в проекта Еразъм+ за стратегически партньорства…

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуализации на проекти, да заявите участие в предстоящо събитие или просто да ни поздравите.