Сертифициране на дигиталните меки умения

Резултати от проекта

По време на жизнения цикъл на проекта консорциумът ще постигне следните резултати:

1

МОДЕЛ НА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, който интегрира:

  • знания и ноу-хау, свързани със съзнателното използване на новите цифрови технологии;
  • широк набор от междуличностни умения, необходими за ефективна работа в нов контекст;
  • умения, свързани с концепцията за е-лидерство, т.е. способността да водиш хора и организации в настъпващите промени.

2

УСЛУГА ЗА САМООЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (ПЛАТФОРМА ЗА САМООЦЕНКА), насочени към оценка на уменията, включени в модела, достъпни за ученици, участващи в ПОО, и работници, които се интересуват от процеси на преквалификация и актуализиране (продължаващо образование). За първите самооценката ще бъде възможност да придобият пълна представа за тяхното реално ниво на подготовка за един силно дигитализиран свят на работа; за втория ще представлява солидна препратка към измерението по реалистичен начин техните действителни пропуски в уменията и ще могат да планират професионалното си развитие. SAP C-DISK е иновативен с това, че е в състояние да предостави персонализирана обратна връзка и за трите области на компетентност, осигурени от модела – технологични, меки умения и електронно лидерство – въз основа на които да се калибрират персонализирани пътеки на обучение въз основа на началното ниво.

3

ПАКЕТ ОТ ИНОВАТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (СМЕСЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБУЧЕНИЕ), всеки от които е придружен от макро и микродизайн, учебни материали и насоки за учители, намалени във връзка с типа цел (учащи се и работници) и проектирани в модулна логика, за да бъдат осъществени гъвкаво върху основата на нуждите на различните потребители.

4

УСЛУГА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ, процес на окончателно сертифициране на придобитите умения въз основа на резултатите от обучението и точно определени критерии за измерване, като се използва отворената система за значки (иновативно експериментиране на системата за микрокредити), която ще представлява нещо като „лиценз“, способен да насърчава мобилност на работниците на пазара на труда и улесняване на прехода на учениците, идващи от курсове за професионално образование и обучение, към този.

Новини и дейности

Бъдете в крак с най-новите разработки и събития от проекта C-DISK, докато работим за насърчаване на дигитална компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила. От конференции и уебинари до програми за обучение и инициативи за сертифициране, ние се ангажираме да създадем динамична общност, фокусирана върху справяне с предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера.

The role of digital soft skills in career advancement
Новини

Ролята на цифровите меки умения в кариерното развитие

На дигитализиран пазар на труда способността за ефективна комуникация в различни дигитални платформи, сътрудничество с отдалечени екипи и адаптиране към новите технологии и работни процеси може да отличи професионалистите от техните връстници. Работодателите все повече ценят хора, които могат не само да изпълняват технически задачи, но и да се справят отлично в управлението на взаимоотношения, ръководенето на виртуални екипи и креативното решаване на проблеми.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership
Новини

Повишаване на производителността в хибридни екипи чрез E-Leadership

Едно от ключовите предизвикателства за електронните лидери днес е да управляват своя екип в хибридна работна среда. В нея…

Integrating digital security awareness into VET programs
Новини

Интегриране на информираността за дигиталната сигурност в програмите за ПОО

В днешната цифрова ера киберсигурността е по-критична от всякога. С напредването на технологиите нарастват и заплахите, които...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world
Новини

Навигиране в дигиталната граница: Възходът на електронното лидерство в свят след пандемия

Докато светът излиза от хватката на пандемията COVID-19, изгря нова ера на работа - характеризираща се с...

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age
Новини

Преодоляване на цифровото разделение: решаващата роля на меките умения в днешната цифрова ера

Тъй като дигиталната среда продължава да се развива с безпрецедентни темпове, акцентът върху дигиталната грамотност се разшири отвъд простото...

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуализации на проекти, да заявите участие в предстоящо събитие или просто да ни поздравите.