The role of digital soft skills in career advancement

Ролята на цифровите меки умения в кариерното развитие

На дигитализиран пазар на труда способността за ефективна комуникация в различни дигитални платформи, сътрудничество с отдалечени екипи и адаптиране към новите технологии и работни процеси може да отличи професионалистите от техните връстници. Работодателите все повече ценят хора, които могат не само да изпълняват технически задачи, но и да се справят отлично в управлението на взаимоотношения, ръководенето на виртуални екипи и креативното решаване на проблеми.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership

Повишаване на производителността в хибридни екипи чрез E-Leadership

Едно от ключовите предизвикателства за електронните лидери днес е да управляват своя екип в хибридна работна среда. В своята статия „Четири принципа за гарантиране, че хибридната работа е продуктивна работа“ Линда Гратън предоставя практически съвети за нов начин за управление на времето и пространството за постигане на по-високо ниво на сътрудничество, мотивация, фокус и...

5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5-та среща по проекта в Русе, България

Много продуктивна и вълнуваща среща в България, организирана от BIC Innobridge в красивия Русе! Международният екип се съсредоточи върху финализирането на инструментариума за обучение за персонализирани пътеки за обучение в меки умения за дигиталното работно място. Екипът потвърди окончателното издание на платформата за самооценка C-Diskills.eu, която скоро ще бъде достъпна онлайн: страхотно...

Integrating digital security awareness into VET programs

Интегриране на информираността за дигиталната сигурност в програмите за ПОО

В днешната цифрова ера киберсигурността е по-критична от всякога. С напредването на технологиите се развиват и заплахите, насочени към нашата цифрова инфраструктура. Значението на осведомеността за дигиталната сигурност нарасна, превръщайки я в основен компонент на програмите за образование и обучение. Един сектор, който има огромна полза от този фокус, е професионалното образование...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Навигиране в дигиталната граница: Възходът на електронното лидерство в свят след пандемия

Докато светът излиза от хватката на пандемията COVID-19, изгря нова ера на работа – характеризираща се с хибридни работни модели и повишена зависимост от цифровите технологии. В този динамичен пейзаж концепцията за е-лидерство заема централно място, прекроявайки традиционните представи за лидерство и управление в дигиталната ера. Електронно лидерство или...

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Преодоляване на цифровото разделение: решаващата роля на меките умения в днешната цифрова ера

Тъй като дигиталната среда продължава да се развива с безпрецедентни темпове, акцентът върху дигиталната грамотност се разшири отвъд простото техническо владеене, за да включи по-широк набор от междуличностни и когнитивни умения. В този контекст дигиталните меки умения - като ефективна онлайн комуникация, дигитално сътрудничество и адаптивно решаване на проблеми - се очертаха като основни компоненти на добре закръглена дигитална...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

Третият бюлетин на проекта C-DISK: март 2024 г

Ние сме развълнувани да споделим ключова точка в нашето пътуване към насърчаване на цифрова грамотност и готовност – C-DISK платформата за самооценка (SAP). Разработена от консорциум от 7 европейски партньора, тази платформа представлява крайъгълен камък в нашите колективни усилия да дадем възможност на хората и организациите да се ориентират в цифровата ера. Цялостна цифрова компетентност...