ASFOR - yhteistyössä jonkun kanssa ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education – osallistuu Erasmus+ -projektiin strategisille kumppanuuksille (KA2) nimeltään C-DISK (Sertifioi DIgital Soft sKills).

Hanke liittyy alaan digitaalinen muunnos, prosessi, jolle on tunnusomaista kolme erottuvaa elementtiä:

  1. Teknologinen: uusien digitaalisten teknologioiden, kuten sosiaalisen median, mobiililaitteiden, tietojen analysointityökalujen käyttö;
  2. Strateg-organisaatio: organisaatioprosessien ja liiketoimintamallien muutos;
  3. Talous-sosiaalinen: vaikutus ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin, erityisesti ammatilliseen koulutukseen (perus- ja jatkokoulutukseen) sekä työmarkkinoille pääsyyn ja niillä pysymiseen.

C-DISKin yhteistyökumppanit [1] ovat instituutioita ja organisaatioita, jotka yhdistävät kulttuuriset näkökulmat ja akateemisen, teknisen ja ammatillisen osaamisen, jotka ovat hyödyllisiä edustamaan täydellisesti ja selkeästi hankkeen teeman rikkautta ja monimutkaisuutta, analysoimaan mahdollisia organisatorisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja muotoilemaan siitä ennakoivaa tulkintaa. .

Meneillään olevalla muutoksella, joka johtuu digitaalisten teknologioiden asteittaisesta tunkeutumisesta kaikilla markkinoilla ja kaikilla inhimillisen toiminnan aloilla (Reis ym. 2018; Ross et al., 2016), on suuri vaikutus liiketoimintamalleihin, organisaatioprosesseihin sekä henkilökohtaisiin ja ammatilliset taidot, joita tarvitaan työmarkkinoille pääsyyn ja niillä edistymiseen. Organisaatioita ja työntekijöitä kehotetaan pysymään uuden "digitaalisen maailman" tahdissa ja välttämään kilpailuaseman menettämisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen riskiä. Digitaalisen muutoksen onnistuminen edellyttää yritysten ja työntekijöiden monipuolisen digitaalisen ja ihmisten välisen tiedon, taitojen ja asenteiden kehittämistä (Carcary, Doherty, Conway, 2016). Niiden ohella koulutus-, korkeakoulu- ja täydennyskoulutusjärjestelmillä voi olla ratkaiseva rooli tarvittavan massiivisen uudelleenkoulutuksen (uudelleen- ja täydennyskoulutuksen) tehokkaassa edistämisessä.

Ei ole sattumaa, että monet tahot ovat korostaneet merkittävän osaamispulan kriittisyyttä kaikilla tasoilla, niin koulutuksessa kuin yrityssektorilla: riittävän henkilöstön ja osaamisen puute digitaalisella alalla on vaarassa olla yksi suurimmista. esteitä ei vain digitaalisen strategian kehittämiselle, vaan yleisemmin yleiselle talouskasvulle lähitulevaisuudessa.

Jo muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että "pehmeiden digitaalisten taitojen" (yhteistyö, avoimuus muutokselle jne.) osaamisvaje on itse asiassa suurempi kuin "kovien digitaalisten taitojen" (kyberturvallisuus, analytiikka jne.) kohdalla. : 59% vs. 51% (Capgemini-Linkedin, 2017). Viime aikoina uusi tutkimus (Feijao et al., 2021) [2] Digitaalisten taitojen puutteen maailmanlaajuisen tason analysointi korosti sekä pehmeiden taitojen keskeistä asemaa työntekijöiden sopeutumisessa uusiin digitaalisiin olosuhteisiin että organisaatioiden kasvavaa tietoisuutta niiden merkityksestä.

Nämä tiedot yhdistettynä katsaukseen digitaalisen osaamisen käsitteen määrittelyä käsittelevään pätevimpään kirjallisuuteen (Calvani et al., 2010; Ferrari, 2012; Larraz, 2013; Ilomaki et. al., 2014; Antonakis et al. , 2016), korostavat selkeästi sitä tosiasiaa, että digitaalinen muutos asettaa paradigman muutokseen paitsi tiedon ja taitojen tiukasti teknologisella alalla, myös ja ennen kaikkea kulttuurisesta ja asenteellisesta näkökulmasta. Uusien teknologioiden digitaalisen lukutaidon lisäksi myös pehmeiden taitojen ja e-leadershipin kehittäminen, eli kyky tulkita todellisuutta digitaalisesta näkökulmasta, johtaa muita digitaalisessa muutoksessa sekä hallita ryhmiä ja suhteita uusien teknologioiden välityksen avulla. . Kahden viime vuoden tapahtumat, joissa terveyskriisi on kiihdyttänyt digitaalisten teknologioiden käyttöä "pakotetussa" etäopiskelussa ja työssä, tekevät entistä kiireellisemmistä toimista edellä mainittujen puutteiden poistamiseksi.

Nämä taidot ovat vieläkin tärkeämpiä ja kriittisempiä, kun otetaan huomioon tekoälyteknologian leviäminen sekä tuotanto- että koulutusympäristöissä. Tehokkaan vuorovaikutuksen tunteminen näiden uusien teknologioiden kanssa edellyttää kriittisen ajattelun merkittävää vahvistumista, kykyä päätellä prosesseja osallistavan logiikan mukaisesti ja kykyä hallita epävarmuutta.

Näiden näkökohtien valossa C-DISK-projektilla on seuraavat tavoitteet

  • tukea jatkuvaan koulutusprosessiin osallistuvien opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisen osaamisen tason kasvua, sekä teknologista tietämystä että pehmeitä taitoja/e-johtajuutta
  • myötävaikuttaa työmarkkinoiden soveltuvien taitojen kysynnän ja tarjonnan välisen epäsuhtaisuuden (taitojen puute) vähentämiseen työpaikkojen digitaalisen muutoksen valossa; 
  • rohkaistaan digitaalisten taitojen, sekä kovien että pehmeiden, hankinnan muodollista tunnustamista, jotta tuetaan työhön siirtymis-/liikkuvuusprosesseja (koulusta työhön, alojen välinen, alueellisten alueiden välillä, maiden välillä);
  • lisätä ammatillisten perus- ja jatkokoulutuslaitosten valmiuksia suunnitella ja toimittaa koulutuspolkuja opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kehittämiseksi.

Rakentamalla yhtenäinen ja integroitu digitaaliajan kompetenssien malli, joka liittyy eurooppalaiseen DigComp 2.1 -kehykseen – teknologisista ihmissuhde- ja sähköiseen johtajuuskompetensseihin – ja siihen liittyvästä mekanismista, jolla varmentaa niiden hankkiminen, alku- ja jatkokoulutuksen laatu. ammatillisen koulutuksen järjestelmiä edistetään. Innostavia periaatteita ovat avoimuus, muodollinen todistus ja pätevyyden tunnistettavuus, jotta ne voidaan käyttää Euroopan työmarkkinoilla. Tätä silmällä pitäen hankkeessa aiotaan myös jatkaa mikrotunnistejärjestelmän kokeilua, mikä voisi lisätä koulutusjärjestelmien joustavuutta ja edistää entisestään räätälöityjen, virallisesti sertifioitujen koulutusjaksojen rakentamista. Harjoittelupolkuja suunniteltaessa ne rakennetaan itsenäisiksi, mutta samalla helposti integroitaviksi ”oppimisyksiköiksi”. Jokaiselle yksikölle tehdään erityinen toimenpide hankittujen pätevyyksien sertifioimiseksi.

Hankkeessa on erityisesti kaksi pääasiallista edunsaajaa: koulutuspoluilleen osallistuvat opiskelijat (ammatillinen peruskoulutus) ja työntekijät, jotka osallistuvat ammatilliseen päivittämiseen ja uudelleenkoulutukseen (jatkokoulutus). Toivottavan myönteisen vaikutuksen molempiin pitäisi keskipitkällä aikavälillä määrittää pätevien nuorten resurssien pääsy työmarkkinoille – sekä teknologisesti että ihmissuhteissa – ja siten tuotantomaailman tarpeiden mukaisesti. Samanaikaisesti jo työssä oleville, eli korkeammalla palveluksessa oleville, suunnatun uudelleenkoulutustoimen pitäisi edistää heidän pysymistä työmarkkinoilla, mikä tuo selkeitä etuja taloudellisen ja sosiaalisen suojelun kannalta.

Tällä ECOLEn johtamalla hankkeella ASFOR ei aio ainoastaan edistää tuomalla italialaista näkökulmaa kansainväliseen kontekstiin, vaan ennen kaikkea vahvistaa jäsentensä osallistumista ja yhteistyötä olennaisista aiheista kokemuksen jälkeiseen johtamiskoulutukseen, tässä tapauksessa digitaalinen muutos elinikäiseen oppimiseen, joka on hahmoteltu väistämättömäksi poluksi yhteiskunnassa, joka ottaa huomioon sekä yhteisön tarpeet että tuottavan ja ammatillisen maailman kehityspolut. Ratkaiseva askel tähän suuntaan on ASFORin jäsenten osallistuminen kyselyihin ja työryhmiin C-DISKin tutkijoiden ehdottaman toteutusmallin osalta.


[1] ECOLE-Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education ja ASFOR-Associazione Italiana per la Formazione Manageriale lisäksi hankkeessa ovat kumppaneita: UPI- Zalec People's University - Slovenia; UTU - Turun yliopisto - Suomi; RISEBA - University of Applied Sciences - Latvia; BIC INNOBRIDGE - Business Innovation Center - Bulgaria; IDEC - koulutuskonsulttiyritys - Kreikka.
[2] Feijao C. et al., Globaali digitaalisten taitojen kuilu, RAND Eurooppa, 2021

Samanlaisia viestejä